Banner HoinghiCDDT

THÔNG BÁO NỘP BÀI – SWPEA2023

CALL FOR PAPERS – SWPEA2023


Hội Thảo Quốc Gia Thường Niên Về Điện Tử Công Suất Và Ứng Dụng 2023 (SWPEA2023) sẽ được tổ chức vào ngày 21-22 tháng 4 năm 2023, tại Trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai, Việt Nam. SWPEA2023 được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG TP.HCM, Trường Đại học Đồng Nai, Viện Điện tử Công suất Hàn Quốc - Chi nhánh Việt Nam và Cộng đồng Điện tử Công suất Việt Nam. Mục đích của hội thảo là cung cấp một diễn đàn nghiên cứu khoa học về sự phát triển điện tử công suất và các lĩnh vực liên quan. Các tác giả được khuyến khích gửi các bài báo nghiên cứu nguyên bản và mới nhất trong các lĩnh vực sau:

Cấu trúc biến đổi công suất, phương pháp điều chế và điều khiển

Linh kiện điện tử, công suất và ứng dụng

Hệ thống lưu trữ năng lượng, truyền tải điện không dây

Lưới điện thông minh và các vấn đề liên quan

Hệ thống truyền động điện và phương pháp điều khiển

Năng lượng tái tạo, năng lượng mới và hệ thống năng lượng lai

Hệ thống điều khiển thông minh

Internet of Things (IoT)

Robot và hệ thống tự động trong công nghiệp

NỘP BÀI VÀ XUẤT BẢN

Các bài báo nộp về phải là nghiên cứu nguyên bản và chưa được xuất bản ở nơi khác hoặc dự định sẽ xuất bản trong thời gian xem xét. Toàn văn bài viết theo mẫu của IEEE (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, không quá 08 trang) gửi tới hội nghị thông qua EasyChair. Các bài báo được chấp nhận trình bày tại hội thảo sẽ được đăng trong kỷ yếu có chỉ số ISBN. Các bài đăng trong kỷ yếu phải do ít nhất một tác giả trình bày tại hội thảo (online hoặc offline).

Mẫu trình bày: conference_template_20x28.docx

Nộp bài: https://easychair.org/conferences/?conf=swpea2023

The 2023 Spring Workshop on Power Electronics and Applications (SWPEA2023) will be held on April 21-22, 2023, at Lac Hong University, Dong Nai, Viet Nam, which is co-organized by Lac Hong University (LHU), Ho Chi Minh City University of Technology (VNU-HCM), Dong Nai University (DNPU), The Korean Institute of Power Electronics – Vietnam Chapter (KIPE-VN) and Vietnam Power Electronics Community (VPEC). The aim of the workshop is to provide a scientific research forum in the development of power electronics and its related areas. Authors are encouraged to submit original and recent research papers in the following fields:

Power conversion structure, modulation and control method

Electronic components, power and applications

Energy storage system, wireless power transmission

Smart grid and related issues

Electric drive system and control method

Renewable energy, new energy and hybrid energy system

Intelligent control system

Internet of Things (IoT)

Robots and automation systems in industry

SUBMISSION AND PUBLICATIONS

Submitted papers must be original and not published elsewhere or intended to be published during the review period. Full papers in IEEE template format (in English or Vietnamese, not exceed 08 pages) are required to be submitted to the conference through the EasyChair. Papers accepted to be presented at the workshop will be selected for publication in the proceedings with the ISBN index. Papers published in the proceedings must be presented by at least one author at the workshop (online or offline).

Template: conference_template_20x28.docx

Submit: https://easychair.org/conferences/?conf=swpea2023

THÔNG TIN CHO CÁC TÁC GIẢ

INFORMATION FOR AUTHOR


Các bài báo (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) gửi tham gia hội thảo thông qua hệ thống EasyChair. Các bài báo được chấp thuận trình bày tại hội thảo sau khi qua vòng phản biện sẽ được chọn đăng trong kỷ yếu có mã số ISBN. Bài báo xuất bản trong kỷ yếu phải được ít nhất một tác giả trình bày tại hội thảo.

Submitted papers must be original and not published elsewhere or intended to be published during the review period. Full papers in IEEE template format (in English or Vietnamese, not exceed 08 pages) are required to be submitted to the conference through the EasyChair. Papers accepted to be presented at the workshop will be selected for publication in the proceedings with the ISBN index. Papers published in the proceedings must be presented by at least one author at the workshop (online or offline).

Nộp toàn văn báo cáo:  28-02-2023

Thông báo chấp nhận: 20-03-2023

Nộp bài đã hoàn thiện: 30-03-2023

Submission deadline:  February, 28, 2023

Acceptance notification: March, 20, 2023

Final submission: March, 30, 2023

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

ORGANIZING COMMITTEE


Đại Học Lạc Hồng

Đại Học Bách Khoa – ĐHQG-TP.HCM

Đại Học Đồng Nai

Lac Hong University

Ho Chi Minh City University of Technology (VNU-HCM)

Dong Nai University

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh – ĐH Lạc Hồng

TS. Lê Anh Đức – ĐH Đồng Nai

Assoc. Prof. Nguyen Vu Quynh – Lac Hong University

Dr. Le Anh Duc – Dong Nai University

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhờ – ĐH Bách Khoa TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh – ĐH Lạc Hồng

Assoc. Prof. Nguyen Van Nho – HCMUT, Vietnam

Assoc. Prof. Nguyen Vu Quynh – LHU, Vietnam

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm – Viện VIELINA

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn – ĐH Cần Thơ

PGS.TS. Tạ Cao Minh – ĐH Bách Khoa Hà Nội

PGS. TS. Trương Việt Anh – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

PGS.TS. Châu Minh Thuyên – ĐH Công Nghiệp TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương – ĐH Công Nghệ TP.HCM

PGS.TS. Huỳnh Châu Duy – ĐH Công Nghệ TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Hùng – ĐH Công Nghệ TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Đình Tuyên – ĐH Bách Khoa TP.HCM

PGS.TS. Phan Quốc Dũng – ĐH Bách Khoa TP.HCM

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – ĐH Đà Nẵng

PGS.TS. Đỗ Đức Tôn – ĐH Nazabayev, Kazakhstan

PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa – ĐH Trà Vinh

PGS. TS. Nguyễn Gia Minh Thảo – Viện Công Nghệ Toyota

TS. Cao Phương Thảo – ĐH Trà Vinh

TS. Trần Song Toàn – ĐH Trà Vinh

TS. Dương Trường Duy – ĐHQG Chonam, Korea

TS. Nguyễn Anh Tân – ĐH Bách Khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Duy Đỉnh – ĐH Bách Khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Quang Nam – ĐH Bách Khoa TP.HCM

TS. Ngô Mạnh Dũng – ĐH Bách Khoa TP.HCM

TS. Bùi Minh Dương – ĐH Việt Đức

TS. Quách Thanh Hải – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

TS. Đỗ Đức Trí – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

TS. Văn Tấn Lượng – ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM

TS. Quách Ngọc Thịnh – ĐH Cần Thơ

TS. Trần Thanh Vũ – ĐH Giao Thông Vận Tải TP.HCM

TS. Huỳnh Công Khôi – ĐH Trà Vinh

TS. Trần Quốc Hoàn – ĐH Trần Đại Nghĩa

TS. Nguyễn Thanh Sơn – ĐH Lạc Hồng

TS. Trần Hoàng Minh – ĐH Lạc Hồng

TS. Nguyễn Trọng Anh – ĐH Lạc Hồng

TS. Phạm Văn Toản – ĐH Lạc Hồng

TS. Huỳnh Cao Tuấn – ĐH Lạc Hồng

TS. Nguyễn Văn Trung – ĐH Lạc Hồng

TS. Phan Như Quân – ĐH Lạc Hồng

TS. Huỳnh Tuấn Tú – ĐH Lạc Hồng

TS. Lê Phương Trường – ĐH Lạc Hồng

TS. Lê Phương Long – ĐH Lạc Hồng

TS. Lê Tiến Lộc – ĐH Lạc Hồng

TS. Phạm Minh Tiến – ĐH Đồng Nai

Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Lam – VIELINA, Vietnam

Assoc. Prof. Nguyen Chi Ngon – CTU, Vietnam

Assoc. Prof. Ta Cao Minh – HUST, Vietnam

Assoc. Prof. Truong Viet Anh – HCMUTE, Vietnam

Assoc. Prof. Chau Minh Thuyen – IUH, Vietnam

Assoc. Prof. Nguyen Thanh Phuong – HUTECH, Vietnam

Assoc. Prof. Huynh Chau Duy – HUTECH, Vietnam

Assoc. Prof. Nguyen Hung – HUTECH, Vietnam

Assoc. Prof. Nguyen Dinh Tuyen – HCMUT, Vietnam

Assoc. Prof. Phan Quoc Dung – HCMUT, Vietnam

Assoc. Prof. Doan Quang Vinh – DUT, Vietnam

Assoc. Prof. Do Duc Ton – NU, Kazakhstan

Assoc. Prof. Nguyen Minh Hoa – TVU, Vietnam

Asst. Prof. Nguyen Gia Minh Thao – TTI, Japan

Dr. Cao Phuong Thao – TVU, Vietnam

Dr. Tran Song Toan – TVU, Vietnam

Dr. Duong Truong Duy – CNU, Korea

Dr. Nguyen Anh Tan – HUST, Vietnam

Dr. Nguyen Duy Dinh – HUST, Vietnam

Dr. Nguyen Quang Nam – HCMUT, Vietnam

Dr. Ngo Manh Dung – HCMUT, Vietnam

Dr. Bui Minh Duong – VGU, Vietnam

Dr. Quach Thanh Hai – HCMUTE, Vietnam

Dr. Do Duc Tri – HCMUTE, Vietnam

Dr. Van Tan Luong – HUFI, Vietnam

Dr. Quach Ngoc Thinh – CTU, Vietnam

Dr. Tran Thanh Vu – UTH, Vietnam

Dr. Huynh Cong Khoi – TVU, Vietnam

Dr. Tran Quoc Hoan - TDNU, Vietnam

Dr. Nguyen Thanh Son – LHU, Vietnam

Dr. Tran Hoang Minh – LHU, Vietnam

Dr. Nguyen Trong Anh – LHU, Vietnam

Dr. Pham Van Toan – LHU, Vietnam

Dr. Huynh Cao Tuan – LHU, Vietnam

Dr. Nguyen Van Trung – LHU, Vietnam

Dr. Phan Nhu Quan – LHU, Vietnam

Dr. Huynh Tuan Tu – LHU, Vietnam

Dr. Le Phuong Truong – LHU, Vietnam

Dr. Le Phuong Long – LHU, Vietnam

Dr. Le Tien Loc – LHU, Vietnam

Dr. Pham Minh Tien – DNPU, Vietnam

Ths. Võ Ngọc Vinh – ĐH Lạc Hồng

Mr. Vo Ngoc Vinh – LHU, Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

CONFERENCE PROGRAM


Ngày thứ 1, thứ sáu, 21/04/2023/ Friday, April 21, 2023

Thời gian/ Schedule Nội Dung/ Contents Địa điểm/ Venue/room
7h45-8h00 Văn nghệ, đón tiếp đại biểu/ Registration (Hall A, A301)
8h00-8h05 Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu, khách mời/ Statement of reason - introduce delegates
8h05-8h10 Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên/ Senior Leaders' Statements
8h10-8h15 Khai mạc Hội thảo/ Opening Ceremony
8h15-8h30 Báo cáo của ban chương trình SWPEA2023/ Chairs' Report SWPEA2023
8h30-9h30 Báo cáo phiên toàn thể/ Plenary session
9h30-9h45 Tiệc trà/Tea break
9h45-9h50 Di chuyển về các tiểu ban/ Move to Oral Sessions
9h50-11h35 Báo cáo tại các tiểu ban/ Oral Sessions Hall B, B401, B402, B403, B404
11h35-13h30 Dùng cơm trưa/ Lunch break
13h30 -14h35 Báo cáo tại các tiểu ban/ Oral Sessions Hall B, B401, B402, B403, B404
14h35 -14h55 Tea break
14h55 -17h00 Báo cáo tại các tiểu ban/ Oral Sessions Hall B, B401, B402, B403, B404
17h00-19h00 Tiệc chiêu đãi tối/ Gala Banquet

Ngày thứ 2, thứ bảy, 22/04/2023/ Saturday, April 22, 2023

Thời gian/ Schedule Nội Dung/ Contents Địa điểm/ Venue/room
8h00-11h00 Tham quan doanh nghiệp/ Visiting the Bien Hoa Industrial Park Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam - KCN Biên Hoà 2
11h30 -13h00 Dùng cơm trưa và chia tay/ Lunch and Conference close

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  195,801       1/306